Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
bee queen bee2


Realizacja Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2014/2015 i 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 37/2014/Z  Prezesa ARR z dnia 10/04/2014.

Opracowanie: Andrzej Adamczyk

4.2 W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w latach 2013/14 – 2015/16 refundacji podlegać będą całkowite lub częściowe  w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji (I środek wsparcia),
 • zakup sprzętu pszczelarskiego (I środek wsparcia),
 • zakup leków do zwalczania warrozy (II środek wsparcia),
 • zakup  przyczep (lawet) do przewozu uli   (III środek wsparcia),
 • zakup urządzeń laboratoryjnych (IV środek wsparcia),
 • wykonanie analiz jakości miodu (IV środek wsparcia),
 • zakup pszczół (V środek wsparcia),
 • wdrażanie programów badawczych (VI środek wsparcia).

Uczestnik mechanizmu

• Pomoc finansowa w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” kierowana będzie do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia będą gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.

• Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

Podmioty uprawnione do refundacji

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od rodzaju środka wsparcia są:
-- związki pszczelarskie,
-- stowarzyszenia pszczelarzy,
-- zrzeszenia pszczelarzy,
-- spółdzielnie pszczelarskie,
-- grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej,
-- instytuty badawcze zajmujące się problematyką pszczelarską (wyłącznie w ramach VI kierunku wsparcia).

Składanie projektów

Projekt należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej ARR, 00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 lub przesłać listem ( o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego). W sezonie 2014/2015 projekty należy składać  w terminie do: 30  maja 2014 r.

Data zakończenia projektu

6.2.4 ……

-- Okres realizacji projektów powinien zakończyć się nie później niż 14 sierpnia roku następującego po roku złożenia projektu.
-- Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia do ARR wniosku o refundację wraz z wymaganymi dokumentami

Wybór wniosków

6.3.6  Przy wyborze projektów Komisja może dokonać redukcji kosztów, przedstawionych w kosztorysie złożonego projektu, które podlegać będą refundacji.

Składanie wniosków o refundację

6.6.1 W celu uzyskania refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu, podmiot uprawniony zobowiązany jest do złożenia w Centrali ARR oryginału wniosku o refundację na formularzu (załącznik nr 10). Do wniosku należy załączyć:

 • kopie faktur/rachunków, wystawionych na podmiot uprawniony, potwierdzających poniesione koszty na realizację projektu. W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i zakupu przyczep do przewozu uli faktury powinny być wystawione imiennie na końcowych odbiorców pomocy.
 • dokumenty potwierdzające dokonanie płatności, płatność musi być dokonana   w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.  W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i zakupu przyczep do przewozu uli płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego dokonuje indywidualnie końcowy odbiorca pomocy.
 • inne dokumenty, w zależności od rodzaju zrealizowanego działania, określone w pkt. 7 niniejszych warunków.

Wyliczenie i wypłata refundacji

6.7.2  Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:

 • koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • koszty poniesione na zakup środków warrozobójczych – do 80% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu laboratoryjnego – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko – chemicznych miodu – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • koszty poniesione na zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • koszty poniesione na wdrożenie stosowanych programów naukowo – badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich  – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

Wypłata refundacji

6.7.6 ARR dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia informacji i noty, o których mowa w pkt. 6.7.6, jednak nie później niż do 15 października roku budżetowego, którego dotyczy realizacja projektu.

Konsekwencje

6.8.8 W przypadku wykrycia, że podmiot uprawniony lub końcowi odbiorcy pomocy nie realizują zapisów umownych odnośnie utrzymania zakupionego sprzętu laboratoryjnego, pszczelarskiego, przyczep (lawet) we właściwym stanie technicznym przez okres określony w umowie, podmiot uprawniony zobowiązany będzie do zwrotu wypłaconej kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty refundacji.

Przesuniecia środków

6.8.9 W przypadku, kiedy w trakcie realizacji umów podmiot uprawniony nie wykorzysta środków określonych w danej umowie, w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Agencji o ich przesunięcie na inne działanie. Kwota refundacji jaka może zostać przesunięta na inne działania w ramach mechanizmu, łącznie nie może przekroczyć 10% kwoty określonej w umowie, w której zostaną pomniejszone środki. Po zaakceptowaniu wniosku przez Agencję zostaną sporządzone aneksy do umów.

Szkolenie  - wymogi

listy obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia zawierających: datę, tematy, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego uczestnika szkolenia,

7.2  ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO

• Końcowym odbiorcą pomocy  może być jedynie pszczelarz, który posiada co najmniej 15 rodzin pszczelich.

• Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu pszczelarskiego. Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających pasieki o różnych nr weterynaryjnych lub wpisane pod różnymi nr w rejestrze PLW, Agencja będzie traktować jako wspólną własność, z wyjątkiem kiedy osoby te przedstawią dokument  stwierdzający rozdzielność majątkową. W przypadku wątpliwości Agencja może wystąpić do podmiotu uprawnionego o wyjaśnienie czy osoby wykazane na liście odbiorców końcowych, zamieszkałe pod tym samym adresem, nie pozostają w związku małżeńskim.

Co jest refundowane

Zakup sprzętu

7.2.3. Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego tj.:

 • miodarek;
 • odstojników;
 • dekrystalizatorów;
 • stołów do odsklepiania plastrów;
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych;
 • topiarek do wosku;
 • urządzeń do kremowania miodu;
 • Refraktometrów;
 • kompletnych uli wszystkich typów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – opcjonalnie, stojak – opcjonalnie ). Maksymalna liczba pełnych korpusów w ulu nie może być większa niż 3 szt. Wymiennie każdy jeden pełen korpus może zostać zamieniony maksymalnie na dwa korpusy ½.

Od kogo sprzęt ?

-- Do projektu należy dołączyć ofertę handlową na zakup każdego wnioskowanego rodzaju sprzętu pszczelarskiego wraz z jego ceną.
-- Oferta handlowa musi pochodzić od sprzedawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Ważne przy zakupie sprzętu

-- Adres odbiorcy końcowego na umowie zawartej z podmiotem uprawnionym musi być ten sam co na fakturze dokumentującej zakup sprzętu

7.2.5 Realizacja projektu (zakup sprzętu)

 • maksymalną kwotę refundacji stanowiąca 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.
 • W przypadku zakupu uli, jeden odbiorca końcowy może otrzymać refundację kosztów ich zakupu w liczbie nie większej niż 20% liczby posiadanych przez siebie rodzin pszczelich
 • Odbiorcy końcowi pomocy dokonają zakupu sprzętu pszczelarskiego określonego w pkt. 7.2.3 za własne środki.
 • Faktury/rachunki za zakupiony sprzęt pszczelarski powinny być wystawione na poszczególnych odbiorców końcowych pomocy i zawierać szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu.
 • Zakupiony sprzęt pszczelarski powinien zostać oznakowany w sposób trwały napisem ,,ARR – (rok zakupu)” umożliwiający identyfikację sprzętu przez okres 5 lat,

Ważne – zakup sprzętu i lawet

Zwracać uwagę na chronologie postępowania:

1. Umowa ARR z RZP
2. Umowa  RZP z pszczelarzem
3. Faktura za sprzęt i płatność

7.3  ZAKUP ŚRODKÓW WARROZOBÓJCZYCH

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup:

 • leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski,
 • środków do walki z warrozą (tj. kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli - wyłącznie do pasiek prowadzących produkcję ekologiczną.

7.3.5.Warunki refundacji (warroza)

-- listy odbiorców (z nr PESEL) środków warrozobójczych zakupionych w ramach realizacji projektu, sporządzonej wg określonego wzoru,
-- kserokopii książek leczenia zwierząt wydanych przez lekarza weterynarii lub zbiorczej listy odbiorców leków zawierającej oświadczenie lekarza weterynarii, że dokonał wpisu do książek leczenia zwierząt,
-- Kserokopii zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia warrozy, złożonych do powiatowych lekarzy weterynarii.

7.3.8  Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji – WARROZA

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości do 80% poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

7.4   ZAKUP PRZYCZEP (LAWET) DO PRZEWOZU ULI

Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 30 rodzin pszczelich.

7.4.8  Wyliczenie kwoty refundacji – przyczepy

ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości nie więcej niż 60 % poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy ( pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

Warunki – przyczepy

-- Ubezpieczenie OC i AC przez 5 lat
-- Kserokopie polis z potwierdzeniem zgodności z oryginałem w siedzibie RZP

7.6  ANALIZY JAKOŚCI MIODU
Celem działania „Analizy jakości miodu” jest upowszechnianie praktyk polegających na monitorowaniu jakości miodu.
ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 100 % kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

7.7  ZAKUP PSZCZÓŁ
7.7.3  Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup:

 • matek pszczelich nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie bądź sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry,
 • pakietów, odkładów pszczelich dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

7.7.4 Wymagania dla projektów –  PSZCZOŁY

Do projektu należy dołączyć:

 • ofertę handlową na zakup matek pszczelich z cenami jednostkowymi dla każdego z wymienionych asortymentów,
 • ofertę handlową na zakup pakietów i odkładów pszczelich z cenami jednostkowymi dla każdego z wymienionych asortymentów oraz liczbą rodzin pszczelich posiadanych przez oferenta na dzień 30 kwietnia roku, w którym została wystawiona oferta. Oferta powinna zawierać informację ile pakietów i odkładów pszczelich (w sztukach) dany  sprzedawca oferuje do sprzedaży danemu podmiotowi uprawnionemu.

Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych w pakietach, odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia.

Producent pakietów i odkładów, na potrzeby związane z KPW, nie może wyprodukować ich w jednym sezonie więcej niż 100% liczby posiadanych rodzin pszczelich.

Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu przyjęta do refundacji nie przekroczy 200 zł/sztukę.

Pasieka produkująca matki, odkłady i pakiety przed rozpoczęciem sprzedaży w danym sezonie przedstawia aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich w pasiece i wyników badań laboratoryjnych, które stanowią integralną część zaświadczenia (załącznik).

Próbki do badań powinny zostać pobrane przez lekarza weterynarii w trakcie badania z co najmniej 5% posiadanych w pasiece rodzin pszczelich i przekazane do badań diagnostycznych w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca amerykańskiego, wirusów ostrego i chronicznego paraliżu pszczół, do upoważnionego laboratorium. Próbki do badań pobierane są z wymaganej liczby losowo wybranych rodzin pszczelich

Zaświadczenie weterynaryjne powinno zawierać w szczególności:

 • dane dotyczące pasieki, w tym imię nazwisko posiadacza zwierząt, adres, liczbę rodzin pszczelich, liczbę rodzin pszczelich od których pobrano próbki do badań, datę wykonania badania klinicznego rodzin pszczelich,
 • oświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki, określone na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich przeprowadzonego w pasiece oraz wyników badań laboratoryjnych,
 • podpis i pieczątkę lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie,
 • datę jego wydania,
 • załącznik - wyniki badań laboratoryjnych.

Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

TERMINY DLA KÓŁ PSZCZELARZY

PROJEKTY BIEŻĄCE
-- Do  30.07.2014 rozliczenie projektów – wersja elektroniczna ale nie pdf. ani jpg
-- Najlepiej excel
-- Pierwsza połowa listopada 2014 odbiór dotacji

PROJEKTY NA ROK 2015

1. Do 15 maja 2014:
 • Stan pasiek na 30.04.2014
 • Wnioski do projektów
 • Wypełniona ankieta
2. Od połowy września 2014 podpisywanie umów na zakup sprzętu
3. Realizacja zakupów i sprawozdania do 30 lipca 2015.

Podsumowanie

 • Dokumentacja rzeczowa i finansowa przechowywana przez 5 lat licząc od roku w którym zakończono realizacje projektu
 • Odpowiedzialność za odstępstwa od umów
 • Rok 2016 podobnie jak 2015